Quality Ventures
QUALITY VENTURES Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 58F
04-761 Warszawa
KRS: 0000529507 NIP: 9522132828 REGON: 147495683
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 105 000 zł wpłacony w całości.